23.11.2022
Lubuskie Trójmiasto pracuje nad strategią SUMP. Jest porozumienie partnerów
Lubuskie Trójmiasto pracuje nad strategią SUMP. Jest porozumienie partnerów

Dzięki planom zrównoważonej mobilności miasta Europy stopniowo zmieniają swoje “transportowe oblicze”. Komisja Europejska na każdym kroku podkreśla znaczenie transportu miejskiego ze względu na jego kluczową rolę dla rozwoju samorządów, wzrostu zatrudnienia i dobrej jakości życia mieszkańców. Dlatego opracowała zestaw wytycznych, na podstawie których każde miasto może zebrać w jednym dokumencie - Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) - odpowiedzi na wszystkie wyzwania transportowe, z którymi musi się zmierzyć.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast i gmin tworzących Lubuskie Trójmiasto podpisali porozumienie określające harmonogram działań związanych w opracowaniem „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” dla Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ten plan, to strategiczny dokument pozwalający na zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i wdrożenie w miastach i gminach rozwiązań nazywanych „przyjaznym transportem”. SUMP określa rozwój systemów i usług transportowych z uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców i patrzy na wszystkie gałęzie transportu. Przygotowanie dobrego SUMP-a jest wyzwaniem, a sam dokument ma być dla włodarzy drogowskazem, wskazującym właściwą drogę realizacji polityki mobilności. Dzięki podpisanemu porozumieniu samorządowcy podzielili się obowiązkami oraz uzgodnili harmonogram wprowadzenia w gminach stosownych działań ramowych tj.:

• opracowanie diagnoz stanu istniejącego i sytuacji mobilnościowej ZNOF • przeprowadzenie kompleksowego procesu konsultacji społecznych • opracowanie projektu SUMP ZNOF • przeprowadzanie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko • przygotowanie i przeprowadzanie działań promujących SUMP ZNOF

Jakie są podstawowe cele planu mobilności?

• zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług, • poprawa stanu bezpieczeństwa, • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii, • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów, • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Wcześniej organy stanowiące (rady gminne, miejsko - gminne i miast) podjęły stosowne uchwały upoważniające wójtów, burmistrzów i prezydentów do podpisania porozumienia. Liderem projektu została Zielona Góra.

fot. MZK Zielona Góra