21.06.2024
Ogłoszenie o wyborze Partnera
Ogłoszenie o wyborze Partnera

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 29.05.2024 na stronie internetowej www.lubuskie-trojmiasto.pl otwartego naboru Partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Ciekawa Nauka - wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym (etap I: 2024-2026)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Działanie FELB 06.07 Edukacja – ZIT, Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto” działając zgodnie z art. 39 punkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, informuje o rozstrzygnięciu naboru. Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto” z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Alei Niepodległości 10, informuje, że wyłonionym Partnerem zostało: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze

Data złożenia oferty: 17.06.2024

Uzasadnienie

W ramach ogłoszonego naboru wpłynęła 1 oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze. Po zapoznaniu się z dokumentacją zgłoszonej oferty informujemy, że wybór Partnera został dokonany po uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny ofert oraz spełnieniu wymagań formalnych określonych w ogłoszonym naborze. Wybrany Partner został oceniony, jako spełniający wszystkie niezbędne wymagania oraz posiadający odpowiednie kompetencje, potencjały i doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym edukacyjnych. Przy wyborze uwzględniono zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. Do złożonej oferty zostały załączone stosowne referencje.