25.06.2024
Przed nami sesja Rady Miasta Zielona Góra
Przed nami sesja Rady Miasta Zielona Góra

Termin i porządek obrad III sesji Rady Miasta Zielona Góra zwołanej na dzień 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 09.00. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Raportu o stanie Miasta Zielona Góra w 2023 r., debata nad Raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 43. Raport jest zamieszczony na stronie internetowej https://bip.zielonagora.pl/.../Raport_o_stanie_Miasta.../ Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2023 rok oraz podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2023 rok - druk nr 37; 2) absolutorium za 2023 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 38. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych - druk nr 39; 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Racula-Szparagowa w Zielonej Górze - druk nr 40; 3) zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych - druk nr 41; 4) wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego - druk nr 44; 5) odwołania Skarbnika Miasta Zielona Góra - druk nr 45; 6) powołania Skarbnika Miasta Zielona Góra - druk nr 46; 7) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024 - druk nr 47; 😎 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024 - druk nr 61; 9) zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 62; 10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu - druk nr 48; 11) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk nr 49; 12) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 50; 13) powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk nr 51; 14) wskazania radnych do Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych oraz Komisji do spraw nagród kulturalnych - druk nr 52; 15) nadania imienia Branżowej Szkole II Stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze - druk nr 53; 16) nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze - druk nr 54; 17) nadania imienia Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze - druk nr 55; 18) zmian w składzie Rady Społecznej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze - druk nr 56; 19) zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze - druk nr 57; 20) wyrażenia woli utworzenia Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze - druk nr 58; 21) zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze - druk nr 59; 22) przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla Miasta Zielona Góra na lata 2024 - 2028 - druk nr 60; 23) rozpatrzenia petycji - druk nr 63; 24) rozpatrzenia petycji - druk nr 64; 25) rozpatrzenia petycji - druk nr 65; 26) rozpatrzenia petycji - druk nr 66; 27) rozpatrzenia petycji - druk nr 67; 28) rozpatrzenia petycji - druk nr 68; 29) rozpatrzenia petycji - druk nr 69; 30) powierzenia uprawnień do postanowienia o sposobie ustalenia opłat za parkowanie - druk nr 70; 31) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy - druk nr 71. Sprawozdania Prezydenta Miasta: 1) Sprawozdanie za 2023 r. z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2022-2025; 2) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2021-2030 za 2023 r.; 3) Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023; 4) Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023 za 2023 r.; 5) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze za 2023 r.; 6) Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2021-2023; 7) Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2021-2023 za 2023 r.; 8) Sprawozdanie z realizacji Programu polityki senioralnej w Mieście Zielona Góra na lata 2019-2023; 9) Sprawozdanie z realizacji Programu polityki senioralnej w Mieście Zielona Góra na lata 2019-2023 za 2023 r.; 10) Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025 za 2023 r. Sprawy różne. Zamknięcie sesji.