25.06.2024
Sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli
Sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli

27 czerwca o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Będzie można ją obejrzeć TUTAJ.

Porządek obrad: 1.Otwarcie sesji. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania – debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Sól – Miasto. 4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2023 rok. 5.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2023 r. 6.Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście Nowa Sól w 2024 r. 7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2024 (5r). 8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041 (5WPF). 9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III”. 10.Projekt uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim im. Stefanii Wilczyńskiej w Nowej Soli. 11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli. 12.Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Nowa Sól – Miasto. 14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Nowa Sól – Miasto. 15.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto. 16.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu spółki ‘Tygodnik Krąg’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli. 17.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. 18.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji do oceny i rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto. 19.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024. 20.Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024. 21.Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024. 22.Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024. 23.Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 24.Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta. 25.Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc maj 2024 r. 26.Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli. 27.Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli. 28.Wnioski i oświadczenia. 29.Zamknięcie obrad.