19.06.2024
Sesja Rady Miejskiej w Sulechowie
Sesja Rady Miejskiej w Sulechowie

W sali 104 Urzędu Miejskiego odbyła się III Sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie. Podczas sesji omówiono m.in.: 🔹 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym. 🔹 Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2023. 🔹 Analizę działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Sulechowie. 🔹 Sprawozdanie z realizacji programu "Bezpieczna Gmina Sulechów" za 2023 rok. Ważnym punktem obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Sulechów za 2023 rok, który następnie został poddany pod głosowanie. Radni udzielili Burmistrzowi Wojciechowi Sołtysowi wotum zaufania (za 16 radnych, przeciw 2, wstrzymał się 1) oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok (za głosowało 19 radnych). Kluczowe dane finansowe gminy Sulechów za 2023 rok:

  • dochody: planowane ok. 170 mln, wykonane ok. 162 mln.
  • wydatki: planowane ok. 177 mln, wykonane ok. 168 mln.
  • wydatki inwestycyjne: 32 mln (ok. 20% wykonanych wydatków).
  • deficyt: planowany 6,7 mln, wykonany 6 mln.
  • zadłużenie gminy: 10,9 mln. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, bez uwag. Dodatkowo, rozpatrzono i głosowano nad kilkoma ważnymi uchwałami, w tym dotyczącymi emisji obligacji, dotacji na renowację wnętrza kościoła, oraz wsparcia finansowego dla Komisariatu Policji w Sulechowie. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie BIP, w zakładce Rada Miejska