13.07.2021
Nowoczesna Administracja Lubuskiego Trójmiasta
Nowoczesna Administracja Lubuskiego Trójmiasta

Jednym z głównych projektów realizowanych przez "Lubuskie Trójmiasto" było działanie w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Celem głównym zrealizowanego projektu była poprawa świadczonych usług publicznych przez urzędy wchodzące w skład Stowarzyszenia Lubuskiego
Trójmiasta: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów. W ramach projektu realizowano cztery działania:
1.Strategia rozwoju oraz system monitorowania i ewaluacji
Strategia opracowana była dla wszystkich gmin Lubuskiego Trójmiasta. W procesie pracy nad strategią przewidziane były konsultacje społeczne ze środowiskami gospodarczymi, naukowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, środowiskami wiejskimi. Dzięki zintegrowanemu procesowi prac nad strategią, zostały one dostosowane do permanentnie zmieniającego się otoczenia i mały przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gmin Lubuskiego Trójmiasta.
2. Szkolenia
Szkolenia przeprowadzone były w każdym z trzech urzędów przez wyspecjalizowane firmy wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Szkolenia podzielono na ogólne i specjalistyczne. W ramach szkoleń ogólnych realizowane były dwa bloki zagadnień, pierwszy dotyczył komunikacji interpersonalnej i asertywności, drugi natomiast związany był z radzeniem sobie ze stresem i rozwiązywaniem konfliktów. Blok szkoleń specjalistycznych obejmował zagadnienia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucji zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, kodeksu pracy, zarządzenia zasobami ludzkimi oraz procesu przygotowania ofert inwestycyjnych.
3. Wdrożenie metody CAF 2006
Metoda CAF 2006 to rekomendowane przez Unię Europejską narzędzie kompleksowego zarządzania jakością przeznaczone dla administracji publicznej. Metoda CAF 2006 zakłada, iż osiągnięcie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa oraz procesów. Podczas wdrażania metody nastąpiła także wymiana doświadczeń pomiędzy urzędami biorącymi udział w projekcie, zorganizowane były warsztaty dla przedstawicieli urzędów, których celem między innymi była ocena potencjału Lubuskiego Trójmiasta.
4. Zarządzanie i promocję projektu
Zadania te realizowane były przez biuro projektu Lubuskiego Trójmiasta i obejmowały między innymi, sprawozdawczość, monitoring, rozliczanie projektu, kierowanie i nadzór oraz kontakty z partnerami. Natomiast w urzędach w Zielonej Górze, Nowej Soli i Sulechowie powołane zostały zespoły projektowe, które nadzorowały wdrażanie projektu, koordynowały realizację szkoleń, wdrażanie metody CAF 2006, opracowanie strategii rozwoju oraz monitorowały i oceniały, opracowano mapę aktywności organizacji pozarządowych. Zadaniem zespołów była również współpraca z biurem projektu oraz monitoring. Bezpośredni nadzór nad pracą zespołów projektowych pełniły powołani w każdym urzędzie koordynatorzy. Powołana była również grupa sterująca projektem, której zadaniem było podejmowanie istotnych decyzji merytorycznych. W skład grupy sterującej wchodzili sekretarze gmin Lubuskiego Trójmiasta oraz kierownik projektu.