04.12.2023
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór

Gmina Czerwieńsk jest beneficjentem projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra. Partnerem projektu jest Gmina Zabór.

Działanie Gminy Czerwieńsk obejmuje budowę 4 odcinków ciągu pieszo-rowerowego w Leśniowie Wielkim (Gmina Czerwieńsk, Powiat Zielonogórski, Woj. Lubuskie) – o łącznej długości ok. 1635 m, szerokości 3 m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co było realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw przygotował pełną dokumentację projektową, a później na jej podstawie zrealizował inwestycję.

Przedmiotowa ścieżka rowerowa prowadzi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 na 4 różnych odcinkach łącząc istniejące już odcinki ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz na terenie Gminy Czerwieńsk i gmin ościennych (tj. Gminy Świdnica) w obrębie miejscowości Leśniów Wielki i dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 279 w kierunku Drzonowa (Gmina Świdnica).

Działanie Gminy Zabór w ramach projektu partnerskiego dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Zabór.

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z sektora transportu poprzez rozwój infrastruktury rowerowej oraz z sektora oświetlenia ulicznego poprzez rozwój infrastruktury oświetleniowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

Rozbudowa infrastruktury rowerowej poprzez budowę 4 odcinków ścieżki rowerowej, mającej pełnić funkcje korytarza transportowego, będącej alternatywą dla innych środków transportu na obszarze Gminy Czerwieńsk. Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych w Gminie Czerwieńsk i Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zielona Góra. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabór i zmniejszenie emisji CO2 dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabór, w wyniku słabych uwarunkowań energetycznych istniejących lamp.

Do efektów długofalowych na poziomie oddziaływania projektu należy zaliczyć:

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportowego w Gminie Czerwieńsk i w obszarze ZIT Zielona Góra Poprawa jakości funkcjonowania systemu oświetlenia w Gminie Zabór i w obszarze ZIT Zielona Góra Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw transportowych oraz zużycie energii elektrycznej. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zwiększenie bezpieczeństwa ekosystemów. Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy Czerwieńsk, Gminy Zabór oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa lubuskiego.

Na realizację powyższej inwestycji gminy otrzymały dofinansowanie w wysokości 2 848 264,94 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 4 719 935,84 zł.

Planowany termin zakończenia projektu to 30.11.2023 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Tomasz Zbieski