27.07.2023
Burmistrz Czerwieńska z ważnym komunikatem dla mieszkańców
Burmistrz Czerwieńska z ważnym komunikatem dla mieszkańców

Burmistrz Czerwieńska w po uzyskaniu informacji od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przekazuje informacje nt. prowadzonych działań związanych z pożarem odpadów niebezpiecznych w Przylepie:

1) w dniu 23 lipca 2023 r. w zakresie gospodarki ściekowej – w pierwszym etapie sprawdzono, czy wody pogaśnicze mogą przedostać się do sieci kanalizacyjnej, która zasila oczyszczalnię ścieków w Zielonej Górze. Na miejscu nie stwierdzono, aby ścieki przedostały się do kanału. Pobrano próbkę w celu zweryfikowania składu fizykochemicznego ścieków. Następnie udano się na teren zlokalizowany przy ul. Przylep Zakładowa, gdzie pobrane zostały próbki ścieków ze studzienek kanalizacyjnych. Stwierdzono, że wody pogaśnicze najprawdopodobniej nie powinny się dostać do sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków (ocena organoleptyczna). Stwierdzono jednak, że wody pogaśnicze przedostały się do kanalizacji deszczowej, skąd mogły trafić do zbiorników znajdujących się na prywatnym, zamkniętym terenie (w odległości ok. 3000 m).

2) W celu sprawdzenia, czy wody z ww. zbiorników nie przedostają się do pobliskiej rzeki Gęśnik, przeprowadzono kolejną wizję terenową na wskazanym terenie. Potwierdzono przedostanie się do Gęśnika wód pogaśniczych o charakterystycznym zabarwieniu i zapachu. Kolor wody był czerwonobrunatny, zapach mocno chemiczny, działający drażniąco na drogi oddechowe oraz oczy. Poinformowano Sztab Kryzysowy o przedostaniu się wód pogaśniczych wraz z substancjami niebezpiecznymi do cieku wodnego. Państwowa Straż Pożarna podjęła czynności, mające na celu wskazanie, na którym etapie można zatrzymać przedostanie się wód pogaśniczych do dalszego biegu rzeki, a następnie do rzeki Odry.

3) Inspektorzy wykonali wizję na odcinku rzeki pomiędzy wskazanymi zbiornikami wodnymi do punktu, w którym rzeka wpływa do Czerwieńska. W Czerwieńsku nie potwierdzono wizualnie obecności wód pogaśniczych. W celu zweryfikowania zasięgu oddziaływania zanieczyszczenia inspektorzy WIOŚ udali się w dwa punkty: w połowie biegu rzeki pomiędzy zbiornikami wodnymi a miejscowością Czerwieńsk, a następnie na znajdujące się w dalszym biegu rzeki rozlewiska. Stwierdzono, że rozlewiska najprawdopodobniej nie zostały w całości skażone. W punkcie znajdującym się przed rozlewiskiem (w połowie biegu rzeki) skażenie zostało potwierdzone. Działania prowadzone były przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej.

4) W punkcie za zbiornikami wodnymi (Przylep) pobrano próbę wody w celu potwierdzenia oraz oceny skali skażenia. Drugą próbę pobrano w Czerwieńsku (początek wpływu rzeki do miejscowości), gdzie nie stwierdzono wizualnie charakterystycznych zmian.

5) Uzyskano informację, że po interwencji WIOŚ Państwowa Straż Pożarna zatamowała bieg rzeki w 2 miejscach w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczenia do dalszego biegu rzeki. Rzeka została zatamowana w miejscu w m. Przylep oraz Czerwieńsku.

Po otrzymaniu kolejnych informacji niezwłocznie przekażemy Państwu do publicznej wiadomości.