19.06.2023
Komisja Rewizyjna pozytywnie o finansach Lubuskiego Trójmiasta
Komisja Rewizyjna pozytywnie o finansach Lubuskiego Trójmiasta

W dniu 15 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia obradowała Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie: Barbara Wróblewska, burmistrz Otynia, Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego i Wojciech Sołtys, burmistrz Sulechowa. Stosownie do § 23 Statutu Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”, Komisja Rewizyjna dokonała oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia w roku 2022. Kierując się własną analizą, Komisja pozytywnie oceniła przedłożone dokumenty: Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2022, Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” za rok 2022.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022 przedstawiają sytuację organizacyjną i finansową Stowarzyszenia, a także opisują podejmowane działania i określają kierunki jego rozwoju. Wydatki w okresie sprawozdawczym były uzasadnione, a gospodarna i oszczędna polityka Zarządu w zakresie wydatkowania spowodowała bardzo pozytywny bilans na koniec 2022 roku. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu jest spójne ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz zawiera wszystkie istotne informacje. Ponadto Komisja Rewizyjna oceniła działania Zarządu za właściwe i zgodne z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie. Komisja Rewizyjna zatwierdziła materiały na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia o udzielenie absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2022 roku.

fot. pixabay