22.03.2024
Strategia Rozwoju dla ZNOF przyjęta! Kolejne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto za nami
Strategia Rozwoju dla ZNOF przyjęta! Kolejne  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto za nami

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto odbyło się w dniu 21 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Al. Niepodległości 10 w Zielonej Górze. Gospodarzem zgromadzenia było Miasto Zielona Góra. Zebranych powitał Prezes Edward Fedko oraz Dariusz Lesicki – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra, który jednocześnie przewodniczył obradom. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli zaproszeni włodarze samorządów stowarzyszonych oraz goście. Zarząd Stowarzyszenia reprezentowali również Beata Kulczycka – Wiceprezes Zarządu oraz Krzysztof Kaliszuk – Sekretarz Stowarzyszenia. Najważniejszym punktem programu posiedzenia było podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”. Postanowienia „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” (Strategia Rozwoju ZNOF) tworzą swoistą charakterystykę Obszaru w perspektywie roku 2030 – jej treść to obraz, stan, do którego dąży partnerstwo. Jednocześnie Strategia stanowi zobowiązanie, deklarację ideową samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Lubuskie Trójmiasto, ilustrującą ambicje, pomysły i aspiracje stowarzyszonych w nim jednostek. Celem opracowania Strategii Rozwoju ZNOF jest wypracowanie narzędzia do kreowania dalszej współpracy jednostek samorządu terytorialnego objętych Porozumieniem na rzecz ZNOF. Dokument stanowi podstawę do podjęcia zawartych działań wdrożeniowych, podlegających cyklicznemu monitoringowi pod kątem skuteczności realizacji celów w nim wyznaczonych. Rolą Strategii Rozwoju ZNOF jest wsparcie sprawnego i spójnego zarządzania rozwojem w gminach sąsiadujących, powiązanych ze sobą funkcjonalnie, które posiadają wspólne, uzupełniające się lub współzależne cele rozwojowe i chcą razem realizować politykę rozwoju w granicach swoich terytoriów. Strategia Rozwoju ZNOF jest najważniejszym dokumentem, określającym wizję i cele rozwoju obszaru na najbliższe lata. Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto”, zgodnie z § 7 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia realizuje i wykonuje swoje działania m.in. poprzez realizację celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, dotyczących Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dniu 19 marca br. Uchwałą nr 01/2024 Ciało Doradcze, stanowiące organ opiniodawczo – konsultacyjny Stowarzyszenia, zaopiniowało pozytywnie projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”, tym samym rekomendując jego przyjęcie.