31.10.2023
Konsultacje w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Konsultacje w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Informuję, iż w dniu 31.10.2023 r. rozpoczyna się okres zbierania uwag w procesie konsultacji społecznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego w rejonie ulicy Wielkopolskiej w Nowej Soli, który trwać będzie 30 dni i zakończy się w dniu 30.11.2023 r. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 8h, w związku z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Przeprowadzenie konsultacji polega na składaniu przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego w rejonie ulicy Wielkopolskiej w Nowej Soli w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli lub drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail: architektura@nowasol.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ponadto konsultacje społeczne zgodnie z art. 8i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbędą się podczas spotkania otwartego w dniu 13 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w pokoju nr 217-218 na piętrze II o godz. 1530 a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w pokoju nr 217-218 na piętrze II w terminie od 31.10.2023 r. do 30.11.2023 r. prowadzony będzie punkt konsultacyjny w godzinach pracy urzędu. Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy, o których mowa w art. 8e ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przygotowaniu dokumentów dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego w rejonie ulicy Wielkopolskiej w Nowej Soli. Jednocześnie na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j. ze zm.) zawiadamiam, o możliwości zapoznania się, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu do Prezydenta m. Nowa Sól, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: architektura@nowasol.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent m. Nowa Sól.

Prezydent Miasta Jacek Milewski Nowa Sól dn. 31 października 2023 r.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych jest Prezydent Nowej Soli. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli