21.03.2024
LXXX Posiedzenie Rady Miejskiej w Sulechowie
LXXX Posiedzenie Rady Miejskiej w Sulechowie

W sali 104 Urzędu Miejskiego Sulechów, odbyło się LXXX posiedzenie Rady Miejskiej, podczas której radni podjęli następujące uchwały:

  • zmieniono uchwałę budżetową gminy Sulechów na 2024 rok,
  • zmieniono uchwałę dotyczącą uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata,
  • udzielono pomocy finansowej Stowarzyszeniu „Lubuskie Trójmiasto”,
  • chwalono nienaruszenie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych: Cigacice, Górzykowo, Górki Małe,
  • uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych: Cigacice, Górzykowo, Górki Małe,
  • zatwierdzono odpłatne nabycie części wspólnej nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości gminy Sulechów, -wydano opinię dotyczącą objęcia przez gminę Sulechów udziałów w Sulechowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym „SuPeKom” sp. z o. o.,
  • udzielono pomocy finansowej powiatowi zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia,
  • zmieniono uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.