12.07.2023
Piotr Iwanus Honorowym Obywatelem Drebkau
Piotr Iwanus Honorowym Obywatelem Drebkau

Podczas dorocznego Powitania Lata - uroczystości organizowanej przez Miasto Drebkau, przedstawiane są całoroczne osiągniecia i zaawansowanie inwestycji i projektów Gminy Drebkau.

Do punktów kulminacyjnych tego wydarzenia należy uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych, którzy swoja pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju regionu. Uroczystość ma charakter oficjalny. W tym roku w obecności mieszkańców regionu oraz zaproszonych gości władz lokalnych oraz rządu Landu Brandenburgii Medal Honorowego Obywatela Drebkau otrzymał burmistrz Piotr Iwanus.

W stosownej na tę okoliczność laudacji tak władze naszego partnerskiego miasta Drebkau uzasadniły przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia:

„Miasto Drebkau, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, uhonorowało Pana Piotra Iwanusa, Burmistrza Miasta Czerwieńska, Medalem Honorowego Obywatela Miasta Drebkau oraz wpisem do Złotej Księgi. To wspaniałe wyróżnienie jest odpowiedzią na wieloletnie zaangażowanie Pana Burmistrza w rozwój partnerstwa między Drebkau a Czerwieńskiem.

Historia partnerstwa między Drebkau a Czerwieńskiem sięga roku 1997, kiedy Polskę dotknęła klęska powodzi. W tych trudnych chwilach Drebkau udzieliło pomocy sąsiedniemu Czerwieńskowi. To był moment narodzin przyjaźni i solidarności, które przetrwały po dzień dzisiejszy.

Oficjalne potwierdzenie partnerstwa nastąpiło w roku 2000, kiedy podpisano umowę partnerską między obydwoma miastami. W tym samym roku odbyła się również pierwsza trzydniowa rowerowa wycieczka z Drebkau do Czerwieńska. Podobieństwo obu miast stworzyło solidne podstawy do nawiązania partnerstw pomiędzy ośmioma sołectwami. Już od dwudziestu lat wypełniamy naszą współpracę życiem. Wzajemne wizyty odbywają się podczas corocznych wydarzeń, takich jak Święto Plonów, Dni Czerwieńska oraz imprez sportowych, pozwalając mieszkańcom obu miast na bliższe poznanie naszych kultur, zwyczajów, tradycji oraz przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia. Szkoły podstawowe obu miast utrzymują przyjazne relacje od wielu lat, co dodatkowo wzmacnia więzi między społecznościami.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Piotrowi Iwanusowi, Burmistrzowi Miasta Czerwieńsk, za jego niewątpliwe zaangażowanie i wkład w rozwój partnerstwa między Drebkau a Czerwieńskiem. Jego oddanie i praca na rzecz umacniania więzi między naszymi miastami są nieocenione. Medal Honorowego Obywatela Miasta Drebkau stanowi symboliczne wyrażenie wdzięczności za wszystko, co Pan Burmistrz uczynił dla naszego wspólnego dobra.

W imieniu mieszkańców Drebkau oraz wszystkich osób zaangażowanych w partnerstwo między naszymi miastami, jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Iwanusowi. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszego partnerstwa i mamy nadzieję, że współpraca między Drebkau a Czerwieńskiem będzie nadal się rozwijać, przynosząc obu społecznościom wiele korzyści i radości.”

Wyróżniony medalem Burmistrz Czerwieńska zgodnie z tradycją złożył swój podpis pod dokumentem umieszczonym w Złotej Księdze Miasta Drebkau, jako trwały ślad przyjaznej, wieloletniej współpracy partnerskiej obu naszych gmin.

Tomasz Zbieski