07.08.2023
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego [OGŁOSZENIE]
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego [OGŁOSZENIE]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

✅ Prognoza projektu dokumentu podana zostanie do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od dnia 03.08.2023 roku do dnia 27.08.2023 roku.

❗️ Uwagi i wnioski do Prognozy można składać w następujących formach:

▶️ drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Funduszeeu@um.zielona-gora.pl;

▶️ drogą korespondencyjną, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).

▶️ ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).

✅ Prognoza dostępna będzie w okresie od dnia 03.08.2023 roku do dnia 27.08.2023 roku w następujących lokalizacjach:

▶️ w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra pod adresem:

▶️ w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich (ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, pokój 1, Pani Natalia Bylina).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Urząd Miasta Zielona Góra.

❗️ Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi zgłaszane po 27.08.2023 r. pozostaną bez rozpatrzenia.