14.09.2023
Lubuskie Trójmiasto podsumowuje prace nad Strategią Ponadlokalną ZNOF
Lubuskie Trójmiasto podsumowuje prace nad Strategią Ponadlokalną ZNOF

W dniu 14 września br. odbyło się w formule on line spotkanie podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto na czele z Prezesem Panem Edwardem Fedko, włodarze zaangażowanych samorządów, członkowie Ciała Doradczego, Biuro ZIT Zielona Góra oraz wykonawcy dokumentu - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. Pan Bartosz Tyrna z DELTA PARTNER przedstawił ciekawą prezentację, dotyczącą wykonanych prac nad Strategią. Przedstawił misję, wizję oraz najważniejsze wyzwania rozwojowe dla ZNOF, omówił obszary strategicznej interwencji oraz rezultaty planowanych działań. Podsumował ważniejsze działania w procesie powstawania Strategii oraz wyjaśnił procedury związane z jej przygotowaniem i przyjęciem. Omówił listę projektów przewidzianych do realizacji przez partnerów ZNOF wg poszczególnych priorytetów programu.

Pan Prezes Edward Fedko podziękował za współpracę w procesie przygotowywania Strategii wszystkim przedstawicielom samorządów oraz partnerom społecznym - członkom Ciała Doradczego. Współpraca przebiegała bardzo dobrze, odbyło się wiele spotkań, warsztatów oraz konsultacji, zarówno w formule na żywo, jak i on line. Dlatego też przygotowana Strategia to niezwykle ważny dokument w procesie dalszego rozwoju i współpracy samorządów w obszarze ZNOF. Zarówno sam dokument, jak i wskazane do realizacji przez poszczególne samorządy projekty ocenia bardzo dobrze. Po niezbędnych dalszych procedurach oceny dokumentu, zgodnie z wymogami ustawowymi, Strategia zostanie przyjęta przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.