16.08.2023
Nowa Sól - Planowane zadania publiczne NGO na 2024 r.
Nowa Sól - Planowane zadania publiczne NGO na 2024 r.

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe to bardzo ważny dla nas element systemu zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Państwa zaangażowanie w zmienianie rzeczywistości lokalnej poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, to nieoceniony element nowosolskiej społeczności. Dotychczasowa współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi umożliwiła realizację wielu istotnych zadań publicznych w dziedzinie kultury, sportu czy opieki społecznej.

Katalog możliwości realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 571) jest znacznie szerszy, dlatego planując zadania na przyszły rok, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o planowanych w 2024 r. zadaniach publicznych (przy udziale środków Gminy Nowa Sól – Miasto), wraz z krótkim opisem planowanych działań i szacowaną kwotą potrzebną do ich realizacji. Jednocześnie przypominamy, że zakres zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego musi być zgodny z zadaniami wynikającymi ze statutu danej organizacji.

Zebrane informacje umożliwią racjonalne zaplanowanie budżetu na 2024 r.

Przedłożenie propozycji działań nie jest równoznaczne z ich umieszczeniem w programie współpracy na przyszły rok i wsparciem w postaci dotacji na realizację zadań publicznych.

Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy w stanie poznać obszary działań, które są wg Państwa najważniejsze, oraz spojrzeć szerzej na tematy społeczne, których one dotyczą.

Propozycje zadań proszę przedłożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma w terminie do 15.09.2023 r. w formie papierowej w siedzibie urzędu lub przesłać skan podpisanego pisma na adres sprawyspoleczne@nowasol.pl

Więcej informacji na stronie: nowasol.pl