01.09.2023
Konsultacje w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 [WAŻNE DOKUMENTY]
Konsultacje w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 [WAŻNE DOKUMENTY]

Ogłoszenie Prezesa Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)

 1. Informuję o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 ”.

 2. Prognoza zostanie podana do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w terminie od dnia 21.08.2023 roku do dnia 11.09.2023 roku.

 3. Uwagi i wnioski do Prognozy można składać w następujących formach: • elektronicznie za pomocą ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/znof_oos • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pl • osobiście do protokołu w siedzibie Lubuskiego Trójmiasta al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra oraz Urzędu Miasta Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1 65-067 Zielona Góra; • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto al. Niepodległości 10, 65 - 048 Zielona Góra oraz Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra.

 4. Prognoza dostępna będzie do wglądu w okresie od dnia 21.08.2023 roku do dnia 11.09.2023 roku:

  • w wersji papierowej w następujących lokalizacjach: w siedzibie Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”, Al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, w godzinach pracy urzędu;
  • w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.lubuskie-trojmiasto.pl i na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład ZNOF: www.zielona-gora.pl, www.czerwiensk.pl, www.nowasol.pl, www.powiat-nowosolski.pl, www.nowogrodbobrz.pl, www.otyn.pl, www.sulechow.pl, www.gminazabor.pl oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.
 5. Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie z datą wpływu po 11.09.2023 r. oraz zgłoszone w innej formie niż wymienione w punkcie 3.

 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.

WAŻNE DOKUMENTY (linki należy skopiować i wkleić do przeglądarki)

Uzgodnienie stacji san-ep w Gorzowie Wlkp. - https://drive.google.com/file/d/1yNaV1vizYicSoaLxAaE6oKXlxR3MOBOw/view?usp=drive_link

Uzgodnienie Reg Dyr Ochr środowiska w Gorzowie Wlkp. - https://drive.google.com/file/d/1rTkcoPG-iuq6Tcmk8XkmgV5RIbAHNs6e/view?usp=drive_link

Prognoza OOŚ Strategia ZNOF - https://drive.google.com/file/d/1kx_XHVyH7yVvRfmWTRHTaSfGID6o_CPU/view?usp=drive_link

Obwieszczenie - https://drive.google.com/file/d/1yJkLQwt8EkiphnuO10pR2dRZMcgzTXH2/view?usp=drive_link

ZNOF Strategia - https://drive.google.com/file/d/1oR7YYx-V1wMIKoNyxc3xxA8WNCozeI/view?usp=drive_link