31.08.2023
Sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli
Sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli

31 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej. Sesja można obejrzeć ONLINE

Porządek obrad:

Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z działalności Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowej Soli za I półrocze 2023 roku. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Zamiejską i Polną do granicy z Gminą Otyń. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (8r). Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 (8WPF). Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2019–2022 z perspektywą na lata 2023-2026 za lata 2021-2022.”. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sól-Miasto na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału z części wspólnej budynku zaadaptowanej na cele mieszkaniowe. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc czerwiec 2023 r. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc lipiec 2023 r. Przyjęcie protokołu z obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli. Wnioski i oświadczenia. Zamknięcie obrad.