05.06.2024
PRZYPOMNIENIE: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ciekawa Nauka - wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym
PRZYPOMNIENIE: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ciekawa Nauka - wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym

ABY POBRAĆ FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI NABORU NALEŻY SKOPIOWAĆ PONIŻSZY LINK I WKLEIĆ GO DO PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ:

                                        https://tiny.pl/d57d9

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Ciekawa Nauka - wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym (etap I: 2024-2026)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Działanie FELB 06.07 Edukacja – ZIT. Stowarzyszenie ,,Lubuskie Trójmiasto’’, będące zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, działając zgodnie z art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu edukacyjnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie FELB.06.07 Edukacja - ZIT, cel szczegółowy: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. Typ projektu: Kompetentny i odkrywczy uczeń.

Celem projektu jest wspieranie i rozwój jakości edukacji na poziomie ogólnokształcącym (podstawowym i ponadpodstawowym) zapewniającym włączenie dzieci z niepełnoprawnościami oraz wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli. Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje cały obszar ZNOF, placówki publiczne: szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe ogólnokształcące na terenie 8 gmin. W ramach projektu zaplanowano realizację wspólnego programu edukacyjnego realizującego dostęp do wysokiej jakości edukacji, a także wdrożenie edukacji włączającej. Wymagany termin realizacji partnerstwa: od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

POWYŻSZA INFORMACJA JEST PRZYPOMNIENIEM O TRWAJĄCYM NABORZE. OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO 29. MAJA 2024 R. NA STRONIE INTERNETOWEJ LUBUSKIEGO TRÓJMIASTA