30.06.2023
Roczne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” za nami
Roczne, sprawozdawcze  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” za nami

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto odbyło się  w dniu 30 czerwca br.  w Otyniu w sali Gminnego Centrum Kultury "Stacja Kultury" przy ul. Dworcowej 1. Zgodnie z przyjętym  porządkiem obrad zrealizowano wszystkie punkty posiedzenia. Podjęto uchwały dotyczące oceny rocznych sprawozdań, działań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej  oraz pracy samorządów stowarzyszonych w roku 2022. W trakcie Walnego  Zgromadzenia Stowarzyszenia LT podsumowano wszystkie działania prowadzone w roku 2022.

Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto zgodnie ze Statutem. Zebranych powitał Pan Edward Fedko – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Obradom przewodniczyła Pani Barbara Wróblewska –  Burmistrz Otynia.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia LT pozytywnie oceniło pracę Zarządu i jednogłośnie  zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022. Sprawozdanie Finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2022 rok zostało przedstawione i  przyjęte jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków stowarzyszonych. Zarząd Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym działał w składzie: Edward Fedko – Prezes Zarządu, Beata Kulczycka – Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Kaliszuk – Sekretarz Zarządu. Zarząd  Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym realizował cele i zadania zgodnie ze Statutem i oczekiwaniami jego członków. Zarząd w okresie sprawozdawczym inicjował i realizował różne projekty. Między innymi ściśle współpracował i koordynował działania związane z opracowaniem Diagnozy do Strategii Ponadlokalnej Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego i samej Strategii, Planu Mobilnego Transportu Miejskiego (SUMP) oraz koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). Zarząd Stowarzyszenia wyraził podziękowanie wszystkim włodarzom samorządów członkowskich za osobiste zaangażowanie się w realizację założonych celów. W roku 2023 i latach kolejnych przed Stowarzyszeniem Lubuskie Trójmiasto zostały postawione duże wyzwania w zakresie realizacji nowych projektów i pozyskania znacznych środków finansowych na zrównoważony rozwój Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Serdecznie gratulujemy!

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto jednogłośnie przyjęło Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LT za rok 2022. Komisja rewizyjna działała w składzie: Pani Barbara Wróblewska - Przewodnicząca, Pan Paweł Mierzwiak oraz  Pan Wojciech Sołtys.  Komisja Rewizyjna dokonała oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia w roku 2022. Komisja Rewizyjna wydała opinię, że sprawozdanie Zarządu jest spójne ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz zawiera wszystkie istotne informacje. Ponadto Komisja Rewizyjna oceniła działania Zarządu za właściwe i zgodne z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie.  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto podjęło również  uchwałę w sprawie budżetu Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto na 2023 r. Na posiedzeniu Pan Prezes Edward Fedko przedstawił również obszerną informację o pracy Zarządu Stowarzyszenia pomiędzy walnymi zgromadzeniami.

Na zakończenie obrad  Pani Barbara Wróblewska - Przewodnicząca Zgromadzenia przekazała podziękowania i zaprosiła wszystkich zebranych do Otynia na kolejne spotkanie w dniu 8 lipca br., związane z obchodami 700-lecia  Otynia.