08.02.2024
Rozmowy o partnerstwie, Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 oraz planowanych projektach
Rozmowy o partnerstwie, Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030  oraz  planowanych projektach

W środę 7 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z Zielonogórsko-Nowosolskim Miejskim Obszarem Funkcjonalnym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Lubuskiego Trójmiasta, Samorządy Stowarzyszone, zaangażowane w przygotowanie Strategii i projektów oraz przedstawiciele ZIT Zielona Góra. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Departamentów Merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego.

Celem spotkania było omówienie głównych aspektów partnerstwa oraz zasad opiniowania strategii terytorialnych wraz z organizacją procesu w poszczególnych obszarach i prac zespołu ds. strategii terytorialnych. Na spotkaniu podkreślono konieczność intensyfikacji działań związanych z przygotowaniem strategii terytorialnych, niezbędnych do sprawnego wydatkowania środków w ramach programu FEWL 2021-2027. Omówiono kwestię roboczych ustaleń, konsultacji oraz rekomendacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. Spotkanie dotyczyło wspólnej wymiany informacji i omówienia planowanych projektów do realizacji w ramach partnerstwa. Podkreślono również, jak ważne jest dobre przygotowanie się do aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie. W trakcie spotkania uzyskano wyjaśnienia związane z procesem uzgodnień Strategii. Pani Dyrektor Sylwia Pędzińska omówiła stan prac nad Strategią ZNOF/ZIT, która jest w trybie uzgodnieniowym przekazywana do konsultacji i podkreśliła, że nasz dokument jest dobrze przygotowany. Do uszczegółowienia zostaje kwestia zgłoszonych projektów, które są ustalane w trybie roboczym z poszczególnymi departamentami i pracownikami.

Pan Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Kaliszuk podziękował w imieniu samorządów za zaproszenie na spotkanie i dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim w ramach przygotowania i konsultacji dokumentu. Następnie omówił realizowane i planowane projekty w ramach partnerstwa oraz kwestię ich zintegrowania. Omówił projekty infrastrukturalne oraz planowane dotyczące szkolnictwa ogólnego i zawodowego. Pan Prezes Edward Fedko podziękował za zaangażowanie oraz możliwość roboczej dyskusji nad procesem konsultacji Strategii w tym gronie. Przedstawił prace Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto związane z procesem konsultacji i uzupełnień. Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele Samorządów Stowarzyszonych, zwracając uwagę na pilne problemy, które zostaną rozwiązane w planowanych projektach. Strategia ZNOF zostanie przyjęta przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.