06.03.2024
Ruszają Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.
Ruszają Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.

Ogłoszenie Prezesa Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto

Działając na podstawie art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 - 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm).

  1. Zawiadamiam mieszkańców gmin Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych o rozpoczęciu konsultacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.

  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 po uzgodnieniach roboczych z Zarządem Województwa Lubuskiego oraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

  3. Projekt Strategii znajdzie się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto: www.lubuskie-trojmiasto.pl od dnia 6 marca 2024 r.

  4. Konsultacje prowadzone są w terminie od 6 marca do 20 marca 2024 r. W tym czasie możliwe będzie złożenie uwag do całości projektu w formie papierowej i elektronicznej:

• za pomocą poczty elektronicznej (poprzez przesłanie skanu formularza) na adres: lubuskietrojmiasto@wp.pl (w tytule dopisać: Uwagi do Strategii ZNOF)

• poprzez system e-PUAP na adres /lubuskietrojmiasto/domyslna

• za pomocą poczty tradycyjnej (w tytule dopisać: Uwagi do Strategii ZNOF) lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto al. Niepodległości 10, 65 - 048 Zielona Góra. Decyduje data wpływu formularza.

5.. Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

• z datą wpływu przed dniem 6.03.2024 r. i po 20.03.2024 r.

• zgłoszone w innej formie niż wymienionej w punkcie 4.