22.02.2023
Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto” ogłasza nabór kandydatów do Ciała Doradczego
Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto” ogłasza nabór kandydatów do Ciała Doradczego

W związku z pracami nad realizacją Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Zarząd Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” ogłasza nabór kandydatów do Ciała Doradczego.

Ciało Doradcze ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Strategii ZIT Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 będzie wspierać działania Zarządu Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem obu Strategii.

Ciało Doradcze będzie stanowiło forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Stowarzyszenia, a także sprawować będzie funkcję konsultacyjno–opiniodawczą w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii.

Ciało Doradcze działać będzie w imieniu partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji z terenu gmin wchodzących w skład Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Szczegółowe cele oraz zakres działania Ciała Doradczego zawarte zostaną w Regulaminie Ciała Doradczego, który zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

Termin naboru kandydatów wyznacza się od 23 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r. w formie interaktywnego formularza. Link w załączeniu poniżej. W sprawach informacyjnych prosimy o kontakt tel. 68 324 60 07 lub mail: lubuskietrojmiasto@wp.pl

LINK: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_znof_organizacje

(link należy skopiować i umieścić w przeglądarce internetowej)

fot. pixabay