27.10.2022
Diagnoza, konsultacje, współpraca z gminami. Strategia Ponadlokalna coraz bliżej!
Diagnoza, konsultacje, współpraca z gminami. Strategia Ponadlokalna coraz bliżej!

27 października 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto miało miejsce robocze spotkanie w sprawie przygotowania projektu Strategii Ponadlokalnej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). To kolejny, po opracowaniu Diagnozy, etap pracy nad ważnym dla gmin z obszaru funkcjonalnego dokumentem, który wyznaczy kierunki rozwoju na kolejne lata. Strategia ponadlokalna dla ZNOF to jednocześnie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która jest warunkiem ubiegania się o środki finansowe w ramach dostępnych środków z budżetu UE, w tym programu regionalnego dla województwa lubuskiego. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z przetargiem na wyłonienie Wykonawcy projektu Strategii i harmonogramem pracy nad dokumentem, współpracy z gminami tworzącymi ZNOF, procesem organizacji konsultacji społecznych, powołaniem tematycznych zespołów roboczych i zasadami przygotowania listy przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Strategii. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy Strategii zostanie ogłoszony do końca października br., a planowany termin podpisania umowy to połowa grudnia br. Prace nad przygotowaniem projektu Strategii ponadlokalnej zakończą się w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a ostatnim etapem prac będzie zatwierdzenie dokumentu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.