20.09.2023
Gmina Sulechów przyjęła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Gmina Sulechów przyjęła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 19 września br. podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Sulechowie został przyjęty Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument został przygotowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. Lubuskie Trójmiasto bardzo intensywnie współpracowało z włodarzami samorządów stowarzyszonych w przygotowaniu dokumentu. W obradach Rady Miejskiej udział wzięli - Prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto Pan Edward Fedko, Pani Joanna Charewicz-Ostrowska z Biura ZIT Zielona Góra oraz przedstawiciel Wykonawcy Pan Bartłomiej Kasiuk.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) to dokument strategiczny, który porusza kwestie dotyczące mobilności i logistyki, urbanistyki oraz środowiska na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. W sposób kompleksowy i wyczerpujący podejmuje on funkcjonalne wyzwania związane z mobilnością w ZNOF.

Podstawowym celem procesu SUMP jest diagnoza rzeczywistych problemów, wyzwań i potrzeb związanych z przemieszczaniem osób i towarów oraz znalezienie rzeczywistych i wykonalnych rozwiązań, które mają szanse powodzenia przy uwzględnieniu lokalnej specyfiki społecznej i administracyjnej. Plan ma prowadzić do realizacji koncepcji zrównoważonej mobilności. Ta wynika z kolei z koncepcji zrównoważonego rozwoju, która ma prowadzić do zaspokajania potrzeb obecnych pokoleń bez ograniczania przyszłym możliwości zaspokojenia swoich potrzeb pod względem rozwoju gospodarczego oraz ochrony środowiska. Głównym celem planowania zrównoważonej mobilności jest próba zrozumienia problemów wykraczających poza granice gmin i przekraczających wąsko określone obowiązki ustawowe. Dlatego też, Plan dotyczy całego Obszaru Funkcjonalnego, a nie tylko największych ośrodków miejskich ZNOF i obejmuje zakres wyzwań związanych z transportem miejskim, powiatowo-gminnym i częściowo regionalnym.

SUMP dla ZNOF to dokument, który definiuje długofalową wizję rozwoju transportu i mobilności na okres około dwudziestu lat – do 2040 r. Długi horyzont czasowy wymaga zdefiniowania wyzwań i możliwości, które pojawią się w przyszłości i będą miały wpływ na realizację planu. Ostatnie lata pokazały, że uwarunkowania, w jakich ludzie żyją i funkcjonują, mogą ulegać dynamicznym zmianom, co może znacząco wpłynąć na ich życie, w tym na sposób, w jaki się przemieszczają. Dlatego SUMP skupia się przede wszystkim na określeniu kierunku planowanych zmian, z konkretnymi działaniami jedynie w krótszej perspektywie czasowej. Odległy termin realizacji celów SUMP pozwala jednak na myślenie o ambitnych zmianach – dla ich wdrożenia niezbędne są odpowiednie nakłady finansowe, czas, a przede wszystkim współpraca oraz zaangażowanie wielu interesariuszy.