21.08.2023
Gmina Otyń zaprasza do udziału w konkursach dożynkowych
Gmina Otyń zaprasza do udziału w konkursach dożynkowych

Podczas Dożynek Gminnych 2023 rozstrzygnięte zostaną dwa konkursy: na najpiękniejszy kosz oraz najładniejsze stoisko dożynkowe

Regulamin Gminnego Konkursu na najładniejszy kosz dożynkowy Dożynki Gminne Otyń 2023

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Otyniu i Gminne Centrum Kultury w Otyniu II. ADRESACI KONKURSU
 2. Adresatami konkursu są sołectwa Gminy Otyń (sołtys, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i osoby prywatne).
  III. CEL KONKURSU
 3. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi.
 4. Prezentacja płodów rolnych w postaci kosza dożynkowego.
 5. Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.
 6. Promocja walorów gminy.
 7. Integracja mieszkańców. IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
 8. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, przedstawiciele form organizacyjnych wskazanych w pkt. II ppkt. 1 niniejszego regulaminu.
 9. Konkurs polega na wykonaniu w sołectwie kosza dożynkowego do zaprezentowania podczas Dożynek Gminnych w Otyniu 26 sierpnia 2023 roku.
 10. Dekoracja i wypełnienie kosza powinny być wykonane z różnych materiałów, jak warzywa, zboża, kwiaty, rośliny, zioła itp. płody rolne.
 11. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wykonane w dniach 14-18 sierpnia 2023 r. do Gminnego Centrum Kultury, ul. Dworcowa 1, 67-106 Otyń lub telefonicznie pod numerem 68 355 06 01 oraz dostarczenie kosza na Gminne Dożynki.
 12. Komisja Konkursowa będzie oceniała kosze podczas Gminnych Dożynek 26 sierpnia 2023 roku.
  V. OCENA KONKURSOWA
 13. Kryteria oceny: • Materiały użyte do wykonania dekoracji: preferowane są materiały naturalne tj. kłosy zboża, słoma, warzywa, owoce, kwiaty naturalne żywe lub suche, drewno, produkty mleczarskie, piekarnicze itp. • Wygląd zewnętrzny: technika, estetyczne wykonanie, kompozycja itp. • Wzorowanie się na tradycjach ludowych. • Oryginalność pomysłu i wkład pracy.
 14. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową specjalnie powołaną przez Burmistrza Otynia Barbarę Wróblewską. VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 15. Laureatom Konkursu zostaną przyznane atrakcyjne nagrody za miejsca od 1. do 3. Dla pozostałych uczestników konkursu zajmujących kolejne miejsca przyznaje się wyróżnienia.
 16. Komisja konkursowa może przyznać równorzędne nagrody.
 17. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 18. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023 r. podczas Gminnych Dożynek w miejscu uroczystości dożynkowych. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 19. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu przez uczestników.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
 21. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) jest dobrowolne lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
 22. Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
 23. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 355 06 01 lub Krzysztof Gąsior 502358922.

Regulamin Gminnego Konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe Dożynki Gminne Otyń 2023

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Otyniu i Gminne Centrum Kultury w Otyniu II. ADRESACI KONKURSU
 2. Adresatami konkursu są sołectwa Gminy Otyń (sołtys, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i osoby prywatne).
  III. CEL KONKURSU
 3. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi.
 4. Prezentacja płodów rolnych w postaci stoiska dożynkowego.
 5. Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.
 6. Promocja walorów gminy.
 7. Integracja mieszkańców. IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
 8. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, przedstawiciele form organizacyjnych wskazanych w pkt. II ppkt. 1 niniejszego regulaminu.
 9. Konkurs polega na wystawieniu stoiska podczas Dożynek Gminnych w Otyniu 26 sierpnia 2023 roku.
 10. Dekoracja stoiska powinna być wykonana z różnych materiałów nawiązujących do charakteru wydarzenia, tj. celebrowania święta plonów.
 11. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie wykonane w dniach 14-18 sierpnia 2023 r. do Gminnego Centrum Kultury, ul. Dworcowa 1, 67-106 Otyń lub telefonicznie pod numerem 68 355 06 01 oraz wystawienie stoiska na Gminnych Dożynkach.
 12. Komisja Konkursowa będzie oceniała stoiska podczas Gminnych Dożynek 26 sierpnia 2023 roku.
  V. OCENA KONKURSOWA
 13. Kryteria oceny: • Materiały użyte do wykonania dekoracji nawiązującej do charakteru wydarzenia. • Wygląd zewnętrzny: technika, estetyczne wykonanie, kompozycja itp. • Wzorowanie się na tradycjach ludowych. • Oryginalność pomysłu i wkład pracy.
 14. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową specjalnie powołaną przez Burmistrza Otynia Barbarę Wróblewską. VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 15. Laureatom Konkursu zostaną przyznane atrakcyjne nagrody za miejsca od 1. do 3. Dla pozostałych uczestników konkursu zajmujących kolejne miejsca przyznaje się wyróżnienia.
 16. Komisja konkursowa może przyznać równorzędne nagrody.
 17. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 18. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023 r. podczas Gminnych Dożynek w miejscu uroczystości dożynkowych. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 19. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu przez uczestników.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
 21. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) jest dobrowolne lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
 22. Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
 23. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 355 06 01 lub Krzysztof Gąsior 502358922.