19.06.2023
Za nami posiedzenie zarządu Lubuskiego Trójmiasta
Za nami posiedzenie zarządu Lubuskiego Trójmiasta

Zarząd Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” na posiedzeniu pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 oraz Sprawozdanie Finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2022 rok.

Zarząd Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” powołany został uchwałą nr 4/2020 Walnego Zgromadzenia „Lubuskie Trójmiasto” z dnia 15 lipca 2020 roku w składzie: Edward Fedko – Prezes Zarządu, Beata Kulczycka – Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Kaliszuk – Sekretarz Zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd funkcjonował w niezmienionym składzie i odbył 10 posiedzeń. Zarząd zatwierdził materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca br. w Otyniu. Zarząd Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym realizował cele i zadania zgodnie ze Statutem i oczekiwaniami jego członków. Zarząd w okresie sprawozdawczym inicjował i realizował różne projekty. Między innymi ściśle współpracował i koordynował działania związane z opracowaniem Diagnozy do Strategii Ponadlokalnej Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego i samej Strategii, Planu Mobilnego Transportu Miejskiego (SUMP) oraz koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). Zarząd Stowarzyszenia wyraża podziękowanie wszystkim włodarzom samorządów członkowskich za osobiste zaangażowanie się w realizację założonych celów. W roku 2023 i latach kolejnych przed Stowarzyszeniem Lubuskie Trójmiasto zostały postawione duże wyzwania w zakresie realizacji nowych projektów i pozyskania znacznych środków finansowych na zrównoważony rozwój Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego